REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POD NAZWĄ „VIVA!PHOTO AWARDS”
PRZEPROWADZONEGO NA ŁAMACH DWUTYGODNIKA „VIVA!”
(dalej zwany „Regulaminem”)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Viva! Photo Awards” XI edycja (dalej zwanego „Konkursem”) jest „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000111462, o numerze NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy 2.311.320,00 zł w całości wpłacony (dalej zwana „Organizatorem”).
  2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej http://www.regulaminy.edipresse.pl i stronie internetowej Konkursu http://www.photo-awards.viva.pl (dalej zwanej „Stroną Konkursową”).
  4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest autorem zdjęć zgłaszanych przez nią do Konkursu.
  5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu oraz laureaci poprzednich edycji konkursu „VIVA! PHOTO AWARDS” oraz osoby, które w latach ubiegłych zostały nagrodzone lub zostały Laureatem konkursu.
  6. Konkurs skierowany jest do fotografów – pasjonatów, zaawansowanych amatorów, którzy myślą o fotografii jako elemencie swojej przyszłości zawodowej, jak również do profesjonalistów.
 2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU:
  1. Konkurs będzie ogłoszony na viva.pl (26 września 2019 r.), oraz w czasopiśmie Viva!
  2. W kolejnych wydaniach czasopisma „Viva!” ukazujących się po numerze, w którym ogłoszono Konkurs, oraz w innych wydawnictwach Organizatora, Konkurs będzie nagłaśniany, a ostatecznym termin nadsyłania zdjęć wraz ze zgłoszeniem konkursowym – formularzem konkursowym, o którym mowa w pkt 3.3. poniżej, jest dzień 31 październik 2019 r.
  3. Zgłoszenia do Konkursu nadsyła się wyłącznie za pośrednictwem Strony Konkursowej. Termin nadsyłania zgłoszeń w Konkursie, tj. zdjęć wraz z formularzem konkursowym, o którym mowa w pkt. 3.2 poniżej, mija w dniu 31 października 2019 r.
  4. Rozwiązanie Konkursu, w szczególności ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców Konkursu, nastąpi na łamach czasopisma „Viva!” nie później niż do dnia grudnia 2019 r., z takim zastrzeżeniem, że Organizator może postanowić o innym terminie publikacji rozwiązania Konkursu, jednak nie późnej niż do dnia 31 stycznia 2020 r.
  5. Organizator może opublikować zdjęcia zgłoszone do Konkursu na łamach czasopisma „VIVA!” i innych czasopismach oraz stronach online i social media wybranych przez Organizatora.
 3. ZASADY ZGŁASZANIA ZDJĘĆ DO KONKURSU. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
  1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia wykonane przez uczestnika - autora zdjęć, które nie były wcześniej publikowane w jakimkolwiek medium, w szczególności w prasie ogólnopolskiej lub lokalnej lub w Internecie (w tym na portalach społecznościach) w ramach innych konkursów czy w celach reklamowych.
  2. Żeby wziąć udział w Konkursie uczestnik – autor zdjęcia powinien poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie Konkursowej, zaakceptować Regulamin i przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy zgodnie z instrukcją znajdującą się na Stronie Konkursowej.
  3. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu powinny spełniać wszystkie poniższe wymogi:
   1. format: jpeg be kompresji, TIF z kompresją LZW lub JPG z maksymalną jakością;
   2. rozmiar pliku: nie przekraczający 2 Mb,
   3. długość dłuższego boku: bok min. 4000 pikseli, maks. 6000 pikseli
   4. rozdzielczość: 300 dpi
   5. bez ramek, podpisów i znaków wodnych
   6. jeżeli fotografia była wykonana urządzeniem bez wymiennej optyki matryca aparatu (smartfona) powinna posiadać co najmniej 8 mln pikseli.
   7. RGB lub grayscale; sztuczne powiększanie plików jest niedozwolone
   8. jakość: do druku;
   z takim zastrzeżeniem, że zdjęcie zrobione telefonem lub smartfonem powinno być przesłane w możliwie jak największym formacie, w oryginalnym pliku (pliku źródłowym) z danego aparatu komórkowego.
  4. Filmy zgłaszane do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej i powinny spełniać wszystkie poniższe wymogi:
   1. wymiary 16:9
   2. rozmiar do 150Mb Max
   3. czas trwania filmu max 1:30 min
   4. format: H.264 // .mp4
  5. Do Konkursu każdy z uczestników może zgłosić następujące ilości zdjęć w następujących kategoriach:
   1. MODA - wyłącznie seria zdjęć o określonej konstrukcji fabularnej na temat modowy; na każdym z przesłanych zdjęć powinna być przedstawiona inna stylizacja modowa. W skład jednej serii zdjęć powinno wchodzić od 4 do 5 zdjęć. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 (trzy) serie zdjęć. Autorem wszystkich zdjęć wchodzących w skład jednej serii powinna być jedna osoba.
   2. URODA – pojedyncze zdjęcia Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia.
   3. REPORTAŻ - wyłącznie seria zdjęć o określonej konstrukcji fabularnej W skład jednej serii zdjęć powinno wchodzić od 5 do 7 zdjęć. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 (trzy) serie zdjęć. Autorem wszystkich zdjęć wchodzących w skład jednej serii powinna być jedna osoba.
   4. ZDJĘCIE TELEFONEM KOMÓRKOWYM – pojedyncze zdjęcie Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia. Do wykonania zdjęć zezwala się na wykorzystanie aplikacji graficznych dostępnych na smartfony, zezwala się na modyfikację zdjęć z wykorzystaniem aplikacji dostępnych na smartfony.
   5. PORTRET - pojedyncze zdjęcie. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia.
   6. FILM - pojedynczy film. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 2 filmy.
  6. Dopuszczalna jest komputerowa ingerencja w rzeczywistość przedstawioną na zdjęciach i filmach, poza kategorią Reportaż. Obróbka zdjęć przesłanych do Konkursu może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymogów Konkursu nie zostanie dopuszczone do Konkursu.
  7. W sytuacji, jeżeli do Konkursu zostanie zgłoszonych więcej zdjęć jednego autora niż dopuszcza się w pkt. 3.5 Regulaminu, Organizator nie dopuści takiego zgłoszenia do Konkursu jako niezgodnego z Regulaminem, chyba że, po konsultacji z uczestnikiem - autorem zdjęć, wybierze spośród zgłoszonych zdjęć zdjęcia, w ilości zgodnej z pkt. 3.5 Regulaminu, które wezmą udział w Konkursie. Organizator nie jest zobowiązany do przystąpienia do konsultacji z uczestnikiem - autorem zdjęć.
  8. Uczestnik może zgłosić zdjęcia we wszystkich wskazanych w pkt. 3.5 Regulaminu kategoriach, w niektórych z nich albo wyłącznie w jednej z tych kategorii, według własnego wyboru. Zdjęcie nadesłane jako zdjęcia pojedyncze może równocześnie stanowić zdjęcie wchodzące w skład serii zdjęć zgłoszonych do Konkursu.
 4. ZASADY KONKURSU:
  1. Organizator powołuje jury Konkursu w składzie:
   1. Ryszard Horowitz – Przewodniczący
   2. Katarzyna Przybyszewska-Ortonowska
   3. Agnieszka Ścibior 

   4. Marek Knap

   5. Krzysztof Jabłonowski 

   6. Marlena Bielińska
   (zwane dalej „Jury”).
  2. Jury będzie obradować w dwóch etapach. Na żadnym z etapów członkowie Jury nie będą informowani przez Organizatora o tożsamości uczestników - autorów zgłoszonych zdjęć. Termin i miejsce obrad Jury określa Organizator. Przy wyborze najlepszych zdjęć, zgodnie z procedurą opisaną poniżej, Jury będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory estetyczne zdjęcia, oryginalność i pomysłowość uczestnika - autora zdjęcia. Decyzje Jury są ostateczne.
  3. W pierwszym etapie Jury, spośród wszystkich zdjęć zgłoszonych w danej kategorii konkursowej, o których mowa w pkt. 3.7 powyżej, wybierze najlepsze zdjęcia, które wezmą udział w finale Konkursu, w następujących ilościach:
   1. maksymalnie 10 zdjęć – w każdej z następujących kategorii: Uroda – pojedyncze zdjęcia; Zdjęcie telefonem komórkowym - pojedyncze zdjęcie, Piękno chwili - pojedyncze zdjęcie. W uzasadnionych przypadkach Jury może zakwalifikować do finału w określonej kategorii więcej niż 10 zdjęć. W uzasadnionych przypadkach Jury może przenieść zdjęcie z kategorii, w ramach której je zgłoszono, do innej kategorii, bardziej odpowiedniej według Jury. Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie kwalifikuje do finału żadnego zdjęcia;
   2. maksymalnie 15 serii zdjęć – łącznie w następujących kategoriach: Moda - wyłącznie seria zdjęć; Reportaż – wyłącznie seria zdjęć. W uzasadnionych przypadkach Jury może ingerować w liczbę zdjęć zgłoszonych w ramach serii zdjęć, w szczególności zakwalifikować do finału serię zdjęć o mniejszej liczbie zdjęć niż oznaczona w pkt. 3.7 powyżej. Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie kwalifikuje do finału żadnej serii zdjęć.
   3. maksymalnie 10 filmów.
  4. W pierwszym etapie Jury obraduje bez Przewodniczącego. Zasady głosowania nad zdjęciami i filmami Jury ustala we własnym gronie. Pierwszym etapem obrad Jury kieruje członek Jury wskazany przez upoważnionego przedstawiciela Organizatora.
  5. W drugim etapie Jury obraduje pod przewodnictwem Przewodniczącego Jury. Z zastrzeżeniem pkt. 4.6 poniżej, w drugim etapie Przewodniczący Jury wybierze, spośród zdjęć i filmów zakwalifikowanych w ramach pierwszego etapu, zgodnie z pkt. 4.3 powyżej:
   1. jedno zdjęcie, które uzna za najlepsze, w każdej z następujących kategorii: Uroda – pojedyncze zdjęcia; Zdjęcie telefonem komórkowym – pojedyncze zdjęcie;
   2. jedną serię zdjęć, którą uzna za najlepszą, w każdej z następujących kategorii: Moda - wyłącznie seria zdjęć; Reportaż – wyłącznie seria zdjęć;
   3. jedno zdjęcie, które uzna za najlepsze, spośród wszystkich zdjęć zgłoszonych do Konkursu, któremu przyzna Grand Prix. Grand Prix przyznane będzie zdjęciu o najwyższej wartości artystycznej, niepozbawionemu oryginalnej wizji autora, wykonanemu jednocześnie przy zachowaniu etycznych kanonów.
   4. jeden film, który uzna za najlepszy.
  6. Przewodniczący Jury wybierze najlepszy film, zdjęcia i serie zdjęć, o których mowa w pkt. 4.5 powyżej, po wysłuchaniu szczegółowych opinii wszystkich członków Jury i przeprowadzeniu dyskusji na forum Jury. Ponadto Przewodniczący Jury ma wgląd we wszystkie zgłoszone do Konkursu zdjęcia i filmy oraz może wskazać dodatkowe zdjęcia, które zakwalifikuje do finału. Przewodniczący może zdecydować, że w danej kategorii nie uznaje żadnego zdjęcia lub żadnej serii zdjęć lub żadnego filmu za najlepszą, jak również może nie przyznać Grand Prix – tym samym w Konkursie może nie być zwycięzcy w danej kategorii, o których mowa w pkt. 3.7 powyżej, jak również może nie być zwycięzcy Grand Prix.
  7. Organizator nie zwraca zdjęć i filmów zgłoszonych do Konkursu.
  8. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest autorem zdjęcia (zdjęć) i/ lub filmu zgłoszonego przez niego do Konkursu; (ii) zdjęcie (zdjęcia) i filmy zgłoszone przez niego do Konkursu, nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich; (iii) w przypadku, jeżeli zdjęcie (zdjęcia) i/lub film zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do takiego zdjęcia, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt. 4.9 poniżej.
  9. W przypadku, jeżeli zdjęcie (zdjęcia) i/lub zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zdjęcia przesłanego Organizatorowi za pośrednictwem Strony Konkursowej (zwanego dalej „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
   1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
   3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   4. wykorzystanie Utworu i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w ppkt. 1 do 5;
   5. wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu), na wskazanych w ppkt. 1 do 4 polach eksploatacji.
  10. Uczestnik oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciach i filmach zgłoszonych przez uczestnika do Konkursu, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku tych osób poprzez:
   1. rozpowszechniania wizerunku na okładkach i wewnątrz (na dowolnej stronie) wybranych przez Organizatora wydań czasopism, których Organizator jest wydawcą;
   2. rozpowszechniania wizerunku na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora w szczególności na Stronie Konkursowej;
   3. rozpowszechniania wizerunku w wydaniach elektronicznych (e-book), mówionych (audio-book) i cyfrowych czasopism, których Organizator jest wydawcą, w tym na platformach mobilnych, w szczególności Apple iOS, Android, Microsoft;
   4. wykorzystania wizerunku w reklamie i promocji Organizatora, działalności Organizatora, czasopism, których Organizator jest wydawcą, jak również serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora, w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych; rozpowszechnianie wizerunku przez Organizatora może następować w dowolnej formie i w dowolnej oprawie graficznej oraz w połączeniu z innymi utworami, wizerunkami i elementami, jak również w postaci zbioru wizerunków lub zbioru okładek.
  11. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Edipresse Polska SA z siedzibą przy ul. Wiejskiej 19 w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu lub w celach marketingowych zgodnie z zakresem zgód udzielonych w formularzu rejestracyjnym. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Wrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach szerszych niż organizacja konkursu jest dobrowolne. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, dane mogą być udostępnione innym podmiotom z grupy kapitałowej Edipresse Polska SA.
  12. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureaci Konkursu, wybrani zgodnie z pkt. 4.5 powyżej, spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od takiego laureata Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych lub przedłożenia określonych dokumentów.
  13. Laureaci Konkursu, wybrani zgodnie z pkt. 4.5 powyżej, mogą zostać poproszeni przez Organizatora o dostarczenie plików cyfrowych zawierających zgłoszone przez nich zdjęcia w pełnej rozdzielczości. W takim przypadku laureaci powinni niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 3 dni) dostarczyć Organizatorowi takie pliki cyfrowe w sposób ustalony z Organizatorem.
 5. NAGRODY:
  1. Nagrodami w Konkursie są:
   1. Grand Prix w postaci:
    1. możliwości samodzielnego zrealizowania sesji zdjęciowej do czasopisma „VIVA!”, z takim zastrzeżeniem, że decyzję o publikacji zdjęć wykonanych podczas takiej sesji na łamach czasopisma „VIVA!” podejmuje samodzielnie Organizator;
    2. nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł
   2. Nagroda dla laureatów 5 kategorii w postaci:
    1. nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł
   3. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród przez partnerów wydarzenia
  2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej emailem, SMS-em lub telefonicznie najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Koszty powiadomienia laureata pokrywa Organizator. Wręczenie statuetek odbędzie się nie później niż do dnia 31 grudnia 2019r
  3. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł (siedemset sześćdziesiąt złotych), w wysokości 10% wartości nagrody, którego uiszczenie Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.
  4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną (jeśli ma zastosowanie).
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Viva! Photo Awards” XI edycja.
  2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  4. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
  5. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
  6. Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję komisji reklamacyjnej na piśmie na adres podany przez uczestnika w reklamacji.