Strona główna

Regulamin

Jury

Laureaci 2008

Laureaci 2009

Laureaci 2010

Laureaci 2012

Laureaci 2013

Nagrody

Warunki techniczne zdjęć
WARUNKI TECHNICZNE ZDJĘĆ

3.1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia wykonane przez uczestnika - autora zdjęć w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 29 sierpnia 2016 r., które nie były wcześniej publikowane w jakimkolwiek medium, w szczególności w prasie ogólnopolskiej lub lokalnej lub w Internecie (w tym na portalach społecznościach).

3.2. Żeby wziąć udział w Konkursie uczestnik – autor zdjęcia powinien poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie Konkursowej, zaakceptować Regulamin i przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy zgodnie
z instrukcją znajdującą się na Stronie Konkursowej.

3.3. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt. 3.2 powyżej, uczestnik otrzyma na swój adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym unikalne hasło dostępowe do indywidualnego konta uczestnika wraz z instrukcją co do dalszego postępowania w celu przesłania zdjęć.

3.4. W celu przesłania zdjęć uczestnik powinien zalogować się do swojego indywidulanego konta na Stronie Konkursowej. Po zalogowaniu się uczestnik będzie miał możliwość przesłania zdjęć w ramach wybranych przez siebie kategorii konkursowych, o których mowa w pkt. 3.7 poniżej, za pośrednictwem specjalnego formularza do przesyłania zdjęć znajdującą się na Stronie Konkursowej.

3.5. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu powinny spełniać wszystkie poniższe wymogi:
1. format: jpeg kompresja 10 TIF z kompresją LZW lub JPG z maksymalną jakością;

2. rozmiar pliku: nie przekraczający 2 Mb,

3. długość dłuższego boku: 1024 px,

4. rozdzielczość: 300 dpi;

5. RGB lub grayscale;

6. jakość: do druku;

z takim zastrzeżeniem, że zdjęcie z kategorii Zdjęcie zrobione telefonem (cuda natury) powinno być przesłane w możliwie jak największym formacie,
w oryginalnym pliku (pliku źródłowym) z danego aparatu komórkowego.

3.6. W przypadku problemów z przesłaniem zdjęć za pośrednictwem Strony Konkursowej, Organizator zapewnia pomoc techniczną pod adresem email: bok@edipresse.pl. Prosimy o dopisek w temacie emaila: „VIVA!PHOTO AWARDS” VI edycja i podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym i godziny wystąpienia problemu technicznego.

3.7. Do Konkursu każdy z uczestników może zgłosić następujące ilości zdjęć
w następujących kategoriach:

Lp.

Kategoria

Liczba zdjęć

1.

Moda - wyłącznie seria zdjęć o określonej konstrukcji fabularnej na temat modowy; na każdym z przesłanych zdjęć powinna być przedstawiona inna stylizacja modowa.

W skład jednej serii zdjęć powinno wchodzić od 4 do 6 zdjęć. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 (trzy) serie zdjęć. Autorem wszystkich zdjęć wchodzących w skład jednej serii powinna być jedna osoba.

2.

Portret – pojedyncze zdjęcia

Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia – jeżeli na każdym zdjęciu jest prezentowana ta sama osoba, albo 6 zdjęć – w przypadku serii portretów, tj. na każdym zdjęciu jest prezentowana inna osoba.

3.

Beauty– pojedyncze zdjęcia

Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia.

4.

Zdjęcie zrobione telefonem (cuda natury) – pojedyncze zdjęcia

Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia - wyłącznie kadry przedstawiające cuda natury.

5.

Reportaż – wyłącznie seria zdjęć o określonej konstrukcji fabularnej na dowolny temat, w tym temat z kategorii 1-4 powyżej

W skład jednej serii zdjęć powinno wchodzić od 5 do 7 zdjęć. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 (trzy) serie zdjęć. Autorem wszystkich zdjęć wchodzących w skład jednej serii powinna być jedna osoba.

3.8. Dopuszczalna jest komputerowa ingerencja w rzeczywistość przedstawioną na zdjęciach, poza kategorią Reportaż. Obróbka zdjęć przesłanych do Konkursu może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymogów Konkursu nie zostanie dopuszczone do Konkursu.

3.9. W sytuacji, jeżeli do Konkursu zostanie zgłoszonych więcej zdjęć jednego autora niż dopuszcza się w pkt. 3.7 Regulaminu, Organizator nie dopuści takiego zgłoszenia do Konkursu jako niezgodnego z Regulaminem, chyba że,
po konsultacji z uczestnikiem - autorem zdjęć, wybierze spośród zgłoszonych zdjęć zdjęcia, w ilości zgodnej z pkt. 3.7 Regulaminu, które wezmą udział
w Konkursie. Organizator nie jest zobowiązany do przystąpienia do konsultacji
z uczestnikiem - autorem zdjęć.

3.10. Uczestnik może zgłosić zdjęcia we wszystkich wskazanych w pkt. 3.7 Regulaminu kategoriach, w niektórych z nich albo wyłącznie w jednej z tych kategorii, według własnego wyboru. Zdjęcie nadesłane jako zdjęcia pojedyncze może równocześnie stanowić zdjęcie wchodzące w skład serii zdjęć zgłoszonych do Konkursu.