Strona główna

Regulamin

Jury

Laureaci 2008

Laureaci 2009

Laureaci 2010

Laureaci 2012

Laureaci 2013

Nagrody

Warunki techniczne zdjęć
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POD NAZWĄ „VIVA!PHOTO AWARDS” PRZEPROWADZONEGO NA ŁAMACH DWUTYGODNIKA „VIVA!”
(dalej zwany „Regulaminem”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Viva! Photo Awards” VII edycja (dalej zwanego „Konkursem”) jest „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000111462,
o numerze NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy 2.311.320,00 zł w całości wpłacony (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowejhttp://www.regulaminy.edipresse.pl i stronie internetowej Konkursu http://www.photo-awards.viva.pl (dalej zwanej „Stroną Konkursową”).

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest autorem zdjęć zgłaszanych przez nią do Konkursu.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu oraz laureaci poprzednich edycji konkursu „VIVA! PHOTO AWARDS”.

1.6. Konkurs skierowany jest do fotografów – pasjonatów, zaawansowanych amatorów, którzy myślą o fotografii jako elemencie swojej przyszłości zawodowej, jak również do profesjonalistów.

2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU:

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na łamach czasopisma „VIVA!” numer 18/2016 (data ukazania się na rynku 12 września 2016 r.).

2.2 W kolejnych dwóch wydaniach czasopisma „Viva!” ukazujących się po numerze, w którym ogłoszono Konkurs, oraz w innych wydawnictwach Organizatora, Konkurs będzie nagłaśniany, a ostatecznym termin nadsyłania zdjęć wraz ze zgłoszeniem konkursowym – formularzem konkursowym, o którym mowa w pkt 3.3. poniżej, jest dzień 10 października 2016 r.

2.3. Zgłoszenia do Konkursu nadsyła się wyłącznie za pośrednictwem Strony Konkursowej. Termin nadsyłania zgłoszeń w Konkursie, tj. zdjęć wraz z formularzem konkursowym, o którym mowa w pkt. 3.2 poniżej, mija w dniu 10 października 2016 r.

2.4. Rozwiązanie Konkursu, w szczególności ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców Konkursu, nastąpi na łamach czasopisma „Viva!” w numerze, który ukaże się na rynku w listopadzie lub grudniu 2016 r., z takim zastrzeżeniem, że Organizator może postanowić o innym terminie publikacji rozwiązania Konkursu, jednak nie późnej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

2.5. W miesiącach listopad - grudzień 2016 r. albo w terminie późniejszym, według wyboru Organizatora, w miejscu wybranym przez Organizatora, odbędzie się publiczna wystawa zdjęć, które były zgłoszone w Konkursie przez zwycięzców Konkursu i wyróżnionych uczestników Konkursu. Organizator może również opublikować zdjęcia zgłoszone do Konkursu na łamach czasopisma „VIVA!”i innych czasopismach oraz stronach online i social media wybranych przez Organizatora.

3. ZASADY ZGŁASZANIA ZDJĘĆ DO KONKURSU.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

3.1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia wykonane przez uczestnika - autora zdjęć w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 29 sierpnia 2016 r., które nie były wcześniej publikowane w jakimkolwiek medium, w szczególności w prasie ogólnopolskiej lub lokalnej lub w Internecie (w tym na portalach społecznościach)w ramach innych konkursów czy w celach reklamowych.

3.2. Żeby wziąć udział w Konkursie uczestnik – autor zdjęcia powinien poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie Konkursowej, zaakceptować Regulamin i przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy zgodnie
z instrukcją znajdującą się na Stronie Konkursowej.

3.3. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt. 3.2 powyżej, uczestnik otrzyma na swój adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym unikalne hasło dostępowe do indywidualnego konta uczestnika wraz z instrukcją co do dalszego postępowania w celu przesłania zdjęć.

3.4. W celu przesłania zdjęć uczestnik powinien zalogować się do swojego indywidulanego konta na Stronie Konkursowej. Po zalogowaniu się uczestnik będzie miał możliwość przesłania zdjęć w ramach wybranych przez siebie kategorii konkursowych, o których mowa w pkt. 3.7 poniżej, za pośrednictwem specjalnego formularza do przesyłania zdjęć znajdującą się na Stronie Konkursowej.

3.5. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu powinny spełniać wszystkie poniższe wymogi:
1. format: jpeg kompresja 10 TIF z kompresją LZW lub JPG z maksymalną jakością;

2. rozmiar pliku: nie przekraczający 2 Mb,

3. długość dłuższego boku: 1024 px,

4. rozdzielczość: 300 dpi;

5. RGB lub grayscale;

6. jakość: do druku;

z takim zastrzeżeniem, że zdjęcie zrobione telefonem lub smartfonem powinno być przesłane w możliwie jak największym formacie, w oryginalnym pliku (pliku źródłowym) z danego aparatu komórkowego.

3.6. W przypadku problemów z przesłaniem zdjęć za pośrednictwem Strony Konkursowej, Organizator zapewnia pomoc techniczną pod adresem email: michal.wojcik@edipresse.pl. Prosimy o dopisek w temacie emaila: „VIVA!PHOTO AWARDS” VIII edycja i podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym i godziny wystąpienia problemu technicznego.

3.7. Do Konkursu każdy z uczestników może zgłosić następujące ilości zdjęć
w następujących kategoriach:

Lp.

Kategoria

Liczba zdjęć

1.

Moda - wyłącznie seria zdjęć o określonej konstrukcji fabularnej na temat modowy; na każdym z przesłanych zdjęć powinna być przedstawiona inna stylizacja modowa.

W skład jednej serii zdjęć powinno wchodzić od 4 do 5 zdjęć. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 (trzy) serie zdjęć. Autorem wszystkich zdjęć wchodzących w skład jednej serii powinna być jedna osoba.

2.

Portret– pojedyncze zdjęcia

Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia – jeżeli na każdym zdjęciu jest prezentowana ta sama osoba, albo 5 zdjęć – w przypadku serii portretów, tj. na każdym zdjęciu jest prezentowana inna osoba.

3.

Beauty– pojedyncze zdjęcia

Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia.

4.

Kulinaria (wszystko, co jest związane z przyrządzaniem i gotowaniem potraw; też: potrawy będące wytworem sztuki kulinarnej) – pojedyncze zdjęcia

Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia - wyłącznie kadry przedstawiające tematykę .

5.

Reportaż sportowy– wyłącznie seria zdjęć o określonej konstrukcji fabularnej w temacie sportowym gdzie nacisk kładziemy na prędkość i ruch.

W skład jednej serii zdjęć powinno wchodzić od 5 do 7 zdjęć. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 (trzy) serie zdjęć. Autorem wszystkich zdjęć wchodzących w skład jednej serii powinna być jedna osoba.

3.8. Dopuszczalna jest komputerowa ingerencja w rzeczywistość przedstawioną na zdjęciach, poza kategorią Reporta sportowy. Obróbka zdjęć przesłanych do Konkursu może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymogów Konkursu nie zostanie dopuszczone do Konkursu.

3.9. W sytuacji, jeżeli do Konkursu zostanie zgłoszonych więcej zdjęć jednego autora niż dopuszcza się w pkt. 3.7 Regulaminu, Organizator nie dopuści takiego zgłoszenia do Konkursu jako niezgodnego z Regulaminem, chyba że,
po konsultacji z uczestnikiem - autorem zdjęć, wybierze spośród zgłoszonych zdjęć zdjęcia, w ilości zgodnej z pkt. 3.7 Regulaminu, które wezmą udział w Konkursie. Organizator nie jest zobowiązany do przystąpienia do konsultacji
z uczestnikiem - autorem zdjęć.

3.10. Uczestnik może zgłosić zdjęcia we wszystkich wskazanych w pkt. 3.7 Regulaminu kategoriach, w niektórych z nich albo wyłącznie w jednej z tych kategorii, według własnego wyboru. Zdjęcie nadesłane jako zdjęcia pojedyncze może równocześnie stanowić zdjęcie wchodzące w skład serii zdjęć zgłoszonych do Konkursu.

4. ZASADY KONKURSU:

4.1. Organizator powołuje jury Konkursu w składzie:

1. Ryszard Horowitz – Przewodniczący,

2. Sandro Miller,

3. Marcin Kydryński,

4.  Jacek Bonecki,

5. Katarzyna Przybyszewska,

6. Marek Knap

(zwane dalej „Jury”).

4.2. Jury będzie obradować w dwóch etapach. Na żadnym z etapów członkowie Jury nie będą informowani przez Organizatora o tożsamości uczestników - autorów zgłoszonych zdjęć. Termin i miejsce obrad Jury określa Organizator. Przy wyborze najlepszych zdjęć, zgodnie z procedurą opisaną poniżej, Jury będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory estetyczne zdjęcia, oryginalność i pomysłowość uczestnika - autora zdjęcia. Decyzje Jury są ostateczne.

4.3. W pierwszym etapie Jury, spośród wszystkich zdjęć zgłoszonych w danej kategorii konkursowej, o których mowa w pkt. 3.7 powyżej, wybierze najlepsze zdjęcia, które wezmą udział w finale Konkursu, w następujących ilościach:

1. maksymalnie 10 zdjęć – w każdej z następujących kategorii: Portret – pojedyncze zdjęcia; Beauty– pojedyncze zdjęcia; Kulinaria – pojedyncze zdjęcia lub seria. W uzasadnionych przypadkach Jury może zakwalifikować do finału w określonej kategorii więcej niż 10 zdjęć.
W uzasadnionych przypadkach Jury może przenieść zdjęcie z kategorii, w ramach której je zgłoszono, do innej kategorii, bardziej odpowiedniej według Jury. Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie kwalifikuje do finału żadnego zdjęcia;
2. maksymalnie 15 serii zdjęć – łącznie w następujących kategoriach: Moda - wyłącznie seria zdjęć; Reportaż sportowy – wyłącznie seria zdjęć. W uzasadnionych przypadkach Jury może ingerować w liczbę zdjęć zgłoszonych w ramach serii zdjęć, w szczególności zakwalifikować do finału serię zdjęć o mniejszej liczbie zdjęć niż oznaczona w pkt. 3.7 powyżej. Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie kwalifikuje do finału żadnej serii zdjęć.

4.4. W pierwszym etapie Jury obraduje bez Przewodniczącego. Zasady głosowania nad zdjęciami Jury ustala we własnym gronie. Pierwszym etapem obrad Jury kieruje członek Jury wskazany przez upoważnionego przedstawiciela Organizatora.

4.5. W drugim etapie Jury obraduje pod przewodnictwem Przewodniczącego Jury.
Z zastrzeżeniem pkt. 4.6 poniżej, w drugim etapie Przewodniczący Jury wybierze, spośród zdjęć zakwalifikowanych w ramach pierwszego etapu, zgodnie z pkt. 4.3 powyżej:
1. jedno zdjęcie, które uzna za najlepsze, w każdej z następujących kategorii: Portret – pojedyncze zdjęcia; Beauty– pojedyncze zdjęcia; Kulinaria – pojedyncze zdjęcie lub seria zdjęć

2. jedną serię zdjęć, którą uzna za najlepszą, w każdej z następujących kategorii: Moda - wyłącznie seria zdjęć; Reportaż – wyłącznie seria zdjęć;

3. jedno zdjęcie, które uzna za najlepsze, spośród wszystkich zdjęć zgłoszonych do Konkursu, któremu przyzna Grand Prix. Grand Prix przyznane będzie zdjęciu o najwyższej wartości artystycznej, niepozbawionemu oryginalnej wizji autora, wykonanemu jednocześnie przy zachowaniu etycznych kanonów;

4.6. Przewodniczący Jury wybierze najlepsze zdjęcia i serie zdjęć, o których mowa w pkt. 4.5 powyżej, po wysłuchaniu szczegółowych opinii wszystkich członków Jury i przeprowadzeniu dyskusji na forum Jury. Ponadto Przewodniczący Jury ma wgląd we wszystkie zgłoszone do Konkursu zdjęcia i może wskazać dodatkowe zdjęcia, które zakwalifikuje do finału. Przewodniczący może zdecydować, że w danej kategorii nie uznaje żadnego zdjęcia lub żadnej serii zdjęć za najlepszą, jak również może nie przyznać Grand Prix – tym samym w Konkursie może nie być zwycięzcy w danej kategorii, o których mowa w pkt. 3.7 powyżej, jak również może nie być zwycięzcy Grand Prix.

4.7. Organizator nie zwraca zdjęć zgłoszonych do Konkursu.

4.8. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest autorem zdjęcia (zdjęć) zgłoszonego przez niego do Konkursu; (ii) zdjęcie (zdjęcia) zgłoszone przez niego do Konkursu, nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich; (iii) w przypadku, jeżeli zdjęcie (zdjęcia) zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do takiego zdjęcia, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt. 4.9 poniżej.

4.9. W przypadku, jeżeli zdjęcie (zdjęcia) zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zdjęcia przesłanego Organizatorowi za pośrednictwem Strony Konkursowej (zwanego dalej „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4. wykorzystanie Utworu i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w ppkt. 1 do 5;

5. wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu), na wskazanych w ppkt. 1 do 4 polach eksploatacji.

4.10. Uczestnik oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciach zgłoszonych przez uczestnika do Konkursu, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku tych osób poprzez:

1. rozpowszechniania wizerunku na okładkach i wewnątrz (na dowolnej stronie) wybranych przez Organizatora wydań czasopism, których Organizator jest wydawcą;
2. rozpowszechniania wizerunku na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora w szczególności na Stronie Konkursowej;

3. rozpowszechniania wizerunku w wydaniach elektronicznych (e-book), mówionych (audio-book) i cyfrowych czasopism, których Organizator jest wydawcą, w tym na platformach mobilnych, w szczególności Apple iOS, Android, Microsoft;

4. wykorzystania wizerunku w reklamie i promocji Organizatora, działalności Organizatora, czasopism, których Organizator jest wydawcą, jak również serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora, w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych;

rozpowszechnianie wizerunku przez Organizatora może następować w dowolnej formie i w dowolnej oprawie graficznej oraz w połączeniu z innymi utworami, wizerunkami i elementami, jak również w postaci zbioru wizerunków lub zbioru okładek.

4.11. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Edipresse Polska SA z siedzibą przy ul. Wiejskiej 19 w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu organizacji konkursu lub w celach marketingowych zgodnie z zakresem zgód udzielonych w formularzu rejestracyjnym. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Wrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach szerszych niż organizacja konkursu jest dobrowolne. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, dane mogą być udostępnione innym podmiotom z grupy kapitałowej Edipresse Polska SA.

4.12. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureaci Konkursu, wybrani zgodnie z pkt. 4.5 powyżej, spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od takiego laureata Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych lub przedłożenia określonych dokumentów.

4.13. Laureaci Konkursu, wybrani zgodnie z pkt. 4.5 powyżej, mogą zostać poproszeni przez Organizatora o dostarczenie plików cyfrowych zawierających zgłoszone przez nich zdjęcia w pełnej rozdzielczości. W takim przypadku laureaci powinni niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 3 dni) dostarczyć Organizatorowi takie pliki cyfrowe w sposób ustalony z Organizatorem.

5. NAGRODY:

5.1. Nagrodami w Konkursie są:

1. Grand Prix w postaci:

a. możliwości samodzielnego zrealizowania sesji zdjęciowej do czasopisma „VIVA!”,
z takim zastrzeżeniem, że decyzję o publikacji zdjęć wykonanych podczas takiej sesji na łamach czasopisma „VIVA!” podejmuje samodzielnie Organizator;

2. Nagroda dla lauretaów 5 kategorii w postaci:

- dyplomu;

- nagrody pieniężnej w wysokości 1 tysiąca złotych;

o łącznej wartości 5 000 zł netto.

3. w kategorii reportaż sportowy aparat Fujifilm X-T2 z obiektywem Fujinon XF18-55 o wartości 8499 zł brutto.

5.2. Organizator przewiduje jedno Grand Prix, które będzie przysługiwało uczestnikowi zgłaszającemu w Konkursie zdjęcie, które zostało wybrane przez Jury stosownie do treści pkt. 4.5 ppkt. 3 powyżej.

5.3. Organizator przewiduje pięć nagród dodatkowych, które będą przysługiwały uczestnikom zgłaszającym w Konkursie zdjęcie albo serię zdjęć, które zostało/została wybrane/wybrana przez Jury stosownie do treści pkt. 4.5 ppkt. 1
i 2 powyżej, tj. najlepsze zdjęcie albo seria zdjęć wybrane w następujących kategoriach: Portret – pojedyncze zdjęcia; Beauty– pojedyncze zdjęcia; kulinaria – pojedyncze zdjęcia lub seria; Moda - wyłącznie seria zdjęć; Reportaż sportowy– wyłącznie seria zdjęć; nagroda dodatkowa nie przysługuje zwycięzcy Grand Prix.

5.4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej emailem, SMS-em lub telefonicznie najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Koszty powiadomienia laureata pokrywa Organizator. Uroczysty wernisaż i wręczenie statuetek odbędzie się 8 listopada w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Koszt przyjazdu na wernisaż po stronie Laureata.

5.5. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł (siedemset sześćdziesiąt złotych), w wysokości 10% wartości nagrody, którego uiszczenie Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.

5.6. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną (jeśli ma zastosowanie).

 

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A.,
00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Viva! Photo Awards” VIII edycja.

6.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

6.5. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.6. Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję komisji reklamacyjnej na piśmie na adres podany przez uczestnika w reklamacji.

7. PLEBISCYT:

7.1. Dodatkowo Organizator rozważa organizację plebiscytu dla internatów w celu wyboru przez internautów najlepszego ich zdaniem zdjęcia albo serii zdjęć spośród wszystkich zgłoszonych w ramach każdej z kategorii, o których mowa w pkt. 3.7 powyżej. Zasady i terminy ewentualnego plebiscytu Organizator ogłosi w czasopiśmie „VIVA!”lub na stronie konkursu lub na vvia.pl


Organizator